^ Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Права та обов'язки

Права та обов'язки

ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ІМЕНІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО

 

Відповідно до статті 53 Закону України  «Про освіту» і статей 62, 63 Закону України  «Про вищу освіту» студенти, або інші здобувачі освіти, які навчаються у Харківському державному професійно-педагогічному коледжі імені В.І. Вернадського, мають права та обов'язки.

Студенти Харківського державного професійно-педагогічного коледжу імені В.І. Вернадського мають право на:

 1. вибір форми навчання під час вступу до коледжу;
 2. безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 3. трудову діяльність у позанавчальний час;
 4. безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами коледжу;
 5. безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 6. користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами коледжу у порядку, передбаченому статутом закладу вищої освіти;
 7. забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;
 8. участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
 9. участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 10. участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 11. участь у громадських об’єднаннях;
 12. участь у діяльності органів громадського самоврядування коледжу, органів студентського самоврядування;
 13. навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
 14. академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 15. отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 16. зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання у коледжі за умови добровільної сплати страхових внесків;
 17. академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
 18. моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 19. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 20. безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 21. канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 22. отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 23. оскарження дій органів управління коледжу та їх посадових осіб, педагогічних працівників;
 24. особи, які навчаються у коледжі за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

 

Студенти Харківського державного професійно-педагогічного коледжу імені В.І. Вернадського зобов’язані:

 1. дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 2. поважати Конституцію, державну символіку, вивчати вітчизняну культуру, національно-державницьку ідеологію, оволодівати мовною культурою, вивчати  національно-історичні традиції українського народу;
 3. виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 4. досконало оволодівати теоретичними знаннями, практичними навичками і сучасними методами досліджень за обраною спеціальністю, виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання.
 5. своєчасно інформувати навчальну частину у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття і складати заліки, іспити (термін 3 дні). Адміністрація повноважна вимагати від студента який був відсутній на заняттях та виробничій практиці, надання відповідних документів не пізніше триденного терміну;
 6. берегти майно коледжу, підтримувати порядок у приміщеннях і у гуртожитках;
 7. вести здоровий спосіб життя.

 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у коледжі студент може бути відрахований з коледжу з наступних причин:

1.      по завершенню навчання за відповідною освітньою програмою;

2.      за власним бажанням;

3.      у зв'язку з переведенням до іншого закладу вищої освіти;

4.      за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;

5.      невиконання вимог навчального плану;

6.      невиконання умов контракту (у тому числі сплаті за освітні послуги);

7.      за грубе порушення вимог Статуту коледжу або Правил внутрішнього розпорядку та поведінки; вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; вчинення аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському ко­лективі.

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних